Spoluúčast na patentech

 1. Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací - ke stažení zde
 2. Způsob úpravy procesní vody - ke stažení zde
 3. Způsob provozování teplého dílu vody výrobny etylenu a propylenu - ke stažení zde
 4. Způsob termického odkoksování - ke stažení zde

Informace o publikacích

 1. Čtyřstupňová absorpce emisí fluoru z leštění olovnatého skla. Bartoň, Jan; Pajkrtová, Helena; Tomeš, Pavel. Technicka Divize, Crystalex, Novy Bor, Czech Rep. Sklar a Keramik (1994), 44(7-8), 108-11. Publisher: SVUS, a.s., CODEN: SKKEAQ ISSN: 0037-637X. Journal written in Czech. CAN 122:195593 AN 1995:334484 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byl popsán bilanční model fluorových emisí z leštění olovnatého skla. V případě čtyřstupňové absorpce fluorových emisí je koncentrace emisí HF v komíně přibližně 1 mg/m3 odpadního plynu.

 2. Ochrana životního prostředí ve sklářském průmyslu- program odpadového hospodářství. Bartoň, Jan. Vyzkumny ustav uzitkoveho skla, Crystalex, s.p., Novy Bor, Czech Rep. Sklar a Keramik (1993), 43(6-7), 137-9. CODEN: SKKEAQ ISSN: 0037-637X. Journal written in Czech. CAN 121:90734 AN 1994:490734 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Jsou diskutovány problémy s pevnými odpady ve sklářském a keramickém průmyslu v souvislosti s novou legislativou ochrany životního prostředí.

 3. Bilanční model neutralizace kyselé odpadní vody z chemického leštění skla. Bartoň, Jan. Res. Inst. Util. Glass, Crystalex, Novy Bor, Czech Rep. Ceramics-Silikaty (1993), 37(2), 100-4. CODEN: CERSEP ISSN: 0862-5468. Journal written in English. CAN 119:209682 AN 1993:609682 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Odpadní voda obsahující H2SO4, HF, a H2SiF6, byla neutralizována suspenzí technického Ca(OH)2 (vápenné mléko). Bilanční model vypočítává kapacitu mezioperačních nádrží a neutralizačního reaktoru.Odpadní voda vzniká oplachem leštěného skla vodou. Je demonstrován vliv počtu oplachů na produkci odpadní vody a na velikost mezioperačních zásobníků. Model je vhodný pro malé neutralizační stanice, kde byly až donedávna používány pouze empirické zkušenosti.

 4. Systém sběru kondenzátu v chemických závodech. Bartoň, Jan. Vyzk. Ustav Uzitkoveho Skla, Novy Bor, Czech. Chemicky Prumysl (1990), 40(8), 396-400. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 114:166939 AN 1991:166939 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byly ukázány rozdíly mezi tlakovými a beztlakými sběrači kondenzátu a popsány výsledky teplotních měření před a po separaci páry.Pro snížení spotřeby paliva a k redukci ztrát kondenzátu je důležité užít tlakového parního separátoru. Největší deficity byly nalezeny u malých parních separátorů. Účinnost sběru kondenzátu byla zjišťována pro chemický závod. Byly měřeny povrchové teploty aby bylo možné odhadnout teplotu kondenzujícího média.

 5. Recyklace diamantového prášku z použitých diamantových nástrojů. Bartoň, Jan; Kaplanek, Jiri; Kratochvil, Vlastimil; Moucka, Pavel; Tomeska, Josef. Vyzk. Ustav Uzitkoveno Skla, Crystalex, Statni Podnik, Novy Bor, Czech. Sklar a Keramik (1990), 40(2), 58-60. CODEN: SKKEAQ ISSN: 0037-637X. Journal; General Review written in Czech. CAN 113:63875 AN 1990:463875 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je diskutován přehled 19 odkazů se zkušenostmi s recyklací diamantového prášku z již nepoužitelných diamantových nástrojů a s jeho opětným využitím pro mechanické opracování sklad.

 6. Metodika zlepšující provoz pyrolyzního výměníku tepla TLE [transfer line heat exchanger] Bartoň, Jan. Chemopetrol, Labem, Czech. Oil & Gas Journal (1990), 88(5), 81-4. CODEN: OIGJAV ISSN: 0030-1388. Journal written in English. CAN 112:141965 AN 1990:141965 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je analyzována rychlost odkalování, tvorba koksu a optimalizace s ohledem na cílovou nákladovou funkci pro trvání délky operačního cyklu kotle na odpadní teplo pro výrobu vysokotlaké páry využitím tepla pyrolyzního plynu z etylénové jednotky.

 7. Tepelné odstraňování koksu z reaktorových trubek na krakování uhlovodíků. Ohanka, Vlastimil; Tichy, Vladimir; Dvorak, Ludek; Hruby, Augustin; Najemnik, Jiri; Bartoň, Jan. (Czech.). Czech. (1989), 5 pp. CODEN: CZXXA9 CS 262567 B1 19890714 Patent written in Czech. Application: CS 87-7996 19871109. Priority: . CAN 112:122086 AN 1990:122086 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Patent

  Patent No. Kind Date Application No. Date Priority Application Date
  CS 262567 B1 19890314 CS 1987-7996 19871109 CS 1987-7996 19871109

  Abstrakt

  Zvýšený stripovací efekt koksu byl doprovázen proplachováním trubek parou obsahující postupně se zvětšující množství vzduchu s řízenou koncentrací CO2 na výstupu. Zanesený reaktor po pyrolýze plynového oleje byl proplachován při 810o parou v množství 2 tuny za hodinu a nástřik vzduchu byl postupně zvyšován z 100 kg/h až na 900 kg/h. Když obsah CO2 ve výstupu klesl pod < 1%, nástřik páry byl zvýšen na 3 tuny za hodinu a teplota na 850o beze změny obsahu vzduchu a v proplachování bylo pokračováno dalších 36 hodin. Velikost odstranění koksu bylo manifestováno na středním teplotním koeficientu přenosu tepla stěny reaktoru, který činil 88 % hodnoty naměřené na čerstvě mechanicky vyčištěném zařízení.

 8. Semiempirický model spalovací komory pyrolyzní pece. Barton, Jan. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K. U. O., Usti, Czech. Chemicky Prumysl (1989), 39(8), 399-401. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 111:236299 AN 1989:636299 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je dán model spalovací komory pece vytápěné přírodním plynem pro krakování uhlovodíků v páře. Komora je uvažována jako nepřímý výměník tepla kde se teplo vyměňuje konvekcí. Nízký koeficient přestupu tepla a vysoký střední logaritmický rozdíl teplot a korekční faktor blízký jedné jsou charakteristické pro tento formalismus přenosu tepla ve spalovací komoře.

 9. Výsledky ekonomické analýzy průmyslové pyrolýzy lehkého a těžkého topného oleje. Bartoň, Jan; Masek, Ludek; Lederer, Jaromir. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1989), 39(6), 289-90. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 111:177600 AN 1989:577600 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Nerozvětvené uhlovodíky jsou lepší surovinou pro parní krakování na výrobu C2H4 než uhlovodíky rozvětvené. Nerozvětvené uhlovodíky by neměly mít příliš široké rozmezí bodu varu,Z rozvětvených uhlovodíkových nástřiků nejsou isoalkány vhodné pro výrobu C2H4, naopak reformáty jsou vhodné pro výrobu C2H4. Těžší nerozvětvené uhlovodíky dávají nižší výtěžek C3H6.

 10. Komplexní zpracování dat z pyrolýzy uhlovodíkových směsí. Bartoň, Jan; Masek, Ludek; Lederer, Jaromir. Chemopetrol, k. u. o., Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1989), 39(2), 79-82. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 110:233571 AN 1989:233571 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byly vyvinuta metoda pro komplexní zpracování dat získaných analýzou směsi kapalných uhlovodíků vstupující do pyrolyzní jednotky a také reakčních produktů opouštějících reaktor. Jsou poskytnuta data pro pyrolýzu plynového oleje. Reakční produkty procházely rychlostí asi 1 kg/h vzorkovacím zařízením, v němž zkondenzovaly kapalné složky při teplotě 5 o . Průtok nezkondenzovaných plynů byl meřen průtokovým čidlem. Analytické výsledky a operační podmínky při pyrolýze byly použity jako vstupní data do programu počítajícím složení reakční směsi, konverzi reakční směsi, reakční teplot a dobu zdržení reakční směsi v reaktoru.

 11. Metoda zpracování procesní vody . Dvorak, Ludek; Barton, Jan; Novotny, Petr. (Czech.). Czech. (1988), 7 pp. CODEN: CZXXA9 CS 249185 B1 19881001 Patent written in Czech. Application: CS 85-4840 19850628. Priority: . CAN 110:140964 AN 1989:140964 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Patent

  Patent No. Kind Date Application No. Date Priority Application Date
  CS 249185 B1 19870312 CS 1985-4840 19850628 CS 1985-4840 19850628

  Abstrakt

  Procesní voda využívaná pro chlazení pyrolyzního plynu z pyrolýzy benzínu, plynového oleje, etanu nebo dalších uhlovodíkových směsí , je zbavována uhlovodíků a fenolů pro recyklaci stripováním s 1 – 2,2 % pro odstranění 1 – 6,5 % parní fáze vztažené na zpracování procesní vody. Čistící efekt je stejnýá a spotřeba energie ve vařáku stripovací komory je nižší než v případě obvykle využívaných vysokých poměrů odtahované páry k stripovací páře[7:(0.9-1.3)]. Například, 153,400 kg/h procesní vody H2O (80°) obsahující. 5700 ppm uhlovodíků a 95 ppm fenolu and 2500 kg/h stripovací páry bylo nastřikováno do stripovací věže vytápěné 13,090 kg/h páry poskytujíicí 148,500 kg/h H2O (110°) obsahující . 60 ppm uhlovodíků a 65 ppm fenolu a 7400 kg/h par..

 12. Kapacitní využití etylénové jednotky a její vliv na specifickou spotřebu energie . Bartoň, Jan; Ruzicka, Jaroslav; Ohanka, Vlastimil. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, k.u.o., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1988), 38(12), 636-9. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 110:115368 AN 1989:115368 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Vliv prosazení na specifickou spotřebu páry používané v etylenové jednotce při pyrolýze benzinových frakcí je popsán na konkrétním případě. Specifická spotřeba páry závisí nejen na prosazení etylenové jednotky jako celku ale také na prosazení jednotlivých pyrolyzních jednotek.

 13. Zpracování pyrolýzního plynu ve výrobě etylénu a propylénu. Bartoň, Jan; Novotny, Petr; Najemnik, Jiri; Ohanka, Vlastimil. (Czech.). Czech. (1988), 6 pp. CODEN: CZXXA9 CS 250198 B1 19880115 Patent written in Czech. Application: CS 84-6380 19840823. Priority: . CAN 110:58260 AN 1989:58260 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Patent

  Patent No. Kind Date Application No. Date Priority Application Date
  CS 250198 B1 19870416 CS 1984-6380 19840823 CS 1984-6380 19840823

  Abstrakt

  Energetická spotřeba se sníží při chlazení uhlovodíkových krakovacích plynů z teplot přibližně 450 na přibližně 30 o zkrápěním recyklovaným pyrolýzním olejem při separaci pyrolyzního plynového oleje a zkrápěním vodou ( při teplotě spodku pračky 81-95°) při odstraňování pyrolyzního plynového oleje, který se recykluje a vodního kondenzátu.

 14. Optimalizace čištění kotlů na odpadní teplo při pyrolýze uhlovodíků. Bartoň Jan; Tichy, Vladimir; Benes, Bedrich. Chemopetrol, k. u. o., Vyzk. Ustav. Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1988), 38(6), 288-9, 291-3. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 110:41675 AN 1989:41675 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Tvorba koksu v rekuperačním kotli pro benzínové pyrolyzní plyny(780-840°) je reakcí katalyzovanou povrchem trubek kotle tak, že se koks usazuje na vstupu do kotle. Koks by měl být odstraňován z kotlů po 100 dnech jejich provozu..Kombinace nalepování a povrchově katalyzovaná reakce vede ke tvorbě koksu u kotlů při pyrolýze plynového oleje. Takové kotle by měly být čištěny po 30 dnech provozu.

 15. Izokonverzní faktory pyrolýzy. Bartoň, Jan. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K. U. O., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1988), 38(7), 357-61. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 109:151865 AN 1988:551865 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je navržena metoda kalkulace izokonverzních faktorů při pyrolýze uhlovodíků. Tyto faktoy jsou užitečné při charakterizaci citlivosti konverze pyrolýzy na změnu parametrů pyrolýzní reakce. Rozhodující para,etr ovlivňující konverzi pyrolyzovaného materiálu a selektivity reakce jsou teplota ana výstupu z vlásenky pyrolýzní pece., nástřik uhlovodíků a hmotnostní poměr průtoku páry a uhlovodíků. Metoda je demonstrována na pyrolýze benzínu.

 16. Využití butadienu při výrobě emulzního butadien- styrenového kaučuku. Bartoň, Jan; Hostalek, Miloslav; Potuznik, Jaroslav. (Czech.). Czech. (1987), 8 pp. CODEN: CZXXA9 CS 239520 B1 19870601 Patent written in Czech. Application: CS 83-888 19830209. Priority: . CAN 109:24123 AN 1988:424123 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Patent

  Patent No. Kind Date Application No. Date Priority Application Date
  CS 239520 B1 19860116 CS 1983-888 19830209 CS 1983-888 19830209

  Abstrakt

  Při výrobě butadien-styrenového kaučuku SBR emulzní kopolymerací 1,3-butadienu (I) se styrenem (II), (8-50):1 ł99.7% čistý I- čistý I (obs.. >6% I) směsi po odstranění methylacetylenu , je použit společně s recyklovaným I a recyklovaným a čistým II. Metoda zvyšuje výtěžek SBR a udržuje koncentraci I stejnou během polymerace. I recyklovaný z kopolymerizace je recyklován do do C4-uhlovodíkové frakce ,což vede ke zlepšení destilace čistého I.

 17. Chlazení pyrolyzního plynu v horké části etylénové jednotky. Bartoň, Jan; Dvorak, Ludek. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, k. u. o., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1987), 37(7), 364-7. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 107:80207 AN 1987:480207 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Chlazení pyrolyzního plynu z 450 na 30° pomocí oleje a vody bylo předmětem dané práce. Vliv průtokové rychlosti používaného oleje a vody byl podroben zkoumání. Vliv průtokové rychlosti a refluxu na výrobu nízkotlaké páry byl rovněž uvažován. Systém byl optimalizován vložením dodatečného chladiče pro reflex oleje. Toto uspořádání umožňuje snížit reflex bez změny složení nástřiku pyrolyzního plynu.

 18. Výběr tlakové hladiny v parním systému etylénové jednotky. Bartoň, Jan; Najemnik, Jiri; Ruzicka, Jaroslav. Chemopetrol, k. u. o., Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1987), 37(2), 57-9. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 106:214424 AN 1987:214424 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je demonstrován vliv vybrané tlakové hladiny v parním systému na spotřebu páry a úspory energie v etylénové jednotce. Jsou diskutovány úspory tepla.

 19. Dvoustupňové odplynění nástřikové vody pro kotle na výrobu páry. Bartoň, Jan; Dvorak, Ludek; Ruzicka, Jaroslav; Najemnik, Jiri. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K.U.O., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1986), 36(9), 459-61. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 105:158559 AN 1986:558559 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Aby bylo zabráněno kyslíkové depolarizaci a korozi součástí kotlů na výrobu páry, nastřikovaná demineralizovaná voda byla probublávána nízkotlakou a středotlakou parou. Odvzdušnění bylo prováděno ve dvou stripovacích kolonách vybavených ventily na odpouštění vzduchu.Průtokový diagram ukazuje integraci vzduchových striperů s existujícím systémem pro párou poháněné turbíny a teplem uvolněným z expadující a částečně kondenzující páry.

 20. Úspora energie při stripování. Bartoň, Jan; Dvorak, Ludek. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K. U. O., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1986), 36(8), 393-6. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 105:136797 AN 1986:536797 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Je uvedena teoretická analýza u přehřáté stripovací páry v petrochemických operacích, jakými jsou regenerace absorpčního oleje cirkulujícího v etylénové jednotce.při zpracování benzínu. Olej vroucí při teplotách nad 200°, obsahuje alkylnaftalény(AN). Aby se zabránilo akumulaci AN, asi .0.5% oleje se odtahuje do věže s parním stropováním. Po stripování se olej použije jako palivo., AN jsou separovány z páry tak, že zkondenzovaná voda je stripována přehřátou parou k odstranění rozpuštěných uhlovodíků (hlavně styrene [100-42-5]), a recyklována zpátky doparních kotlů. Teoretická analýza stripování má zvýšit kontrolu procesu a zlepšit jeho ekonomiku.

 21. Intenzifikace simulací průběhu výroby. Bartoň, Jan; Bartova, Jitka; Rancak, Jan. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., K.U.O. Chemopetrol, Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1986), 36(2), 68-72. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 104:189091 AN 1986:189091 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Jsou analyzovány obecné rysy simulace průběhu výroby ve výrobní jednotce s cílem zvýšit rychlost výroby. Simulace sestává z generování náhodných i plánovaných přerušování výroby Spolehlivost výrobní jednotky je detekována výrobou na posledním stupni jednotky.Skutečný maximální výstup jednotky je ověřován reálnými výrobními podmínkami. Vliv zvýšené kapacity mezioperačních zásobníků(1), zvýšení kapacity několika podjednotek(2) prodloužení časového fondu výrobní jednotky (3) a kombinace těchto opatření (4) byla vyhodnocena na příkladu výrobny práškových detergentů.

 22. Tepelná komprese páry z hlavy rektifikační kolony. Bartoň, Jan; Ederer, Karel. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K. U. O., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1985), 35(11), 561-4. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 104:91126 AN 1986:91126 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byla analyzována tepelná komprese par z rektifikační kolony obsahující přibližně .99% vodní páry. Vzniklá pára je vhodná jako topné médium pro vařák kolony. Optimální teplota komprimované páry a kompresní poměr byl vypočítán z nákladové funkce definované jako součet operačních nákladů pro tepelnou kompresi, nákladů na kompresor , nákladů na vařák. a nákladů na nízkotlakou páru. Optimální kompresní poměr p2/p1 = 1.13 (kde p1 je tlak páry v koloně a p2 je tlak páry po kompresi). Vařák, který využívá komprimovanou páru pracuje s malým teplotním rozdílem mezi komprimovanou parou a teplotou varu v koloně(.přibližně.5 K), a proto potřebuje velkou výměnnou plochu k efektivní činnosti.

 23. Hmotová a entalpická bilance technologického subsystému provozovaného v nestabilním stavu. Vyborny, Jiri; Bartoň, Jan; Cermak, Jan. Chemopet. K. U. O. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1985), 35(10), 508-13. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 104:70977 AN 1986:70977 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byla vyvinuta metoda pro aproximaci dynamiky technologického subsystému pomocí lineárního stochastického modelu., jehož parametry jsou stanoveny z experimentálních dat. To umožňuje popsat stabilní systém použitím dat změřených v nestabilním stavu. To je výhodné tehdy, jestliže je obtížné dosáhnout stabilního stavu. Aproximace poskytuje systém lineárních rovnic spolu s matricí zesílení stabilního stavu, která popisuje vztah mezi vstupními a výstupními parametry ve stabilním stavu. Entalpická i hmotová bilance subsystému byly řešeny společně v systému lineárních rovnic. Tento systém popisuje uspokojivě vlastnosti systému při a dané přesnosti měření a dané metodice výpočtu entalpie v proudech.

 24. Rekuperace tepla v rektifikační koloně. Bartoň, Jan; Ederer, Karel. Chemopetrol K. U. O. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1985), 35(6), 281-4. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 103:106825 AN 1985:506825 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Bylo navrženo využití kondenzačního tepla z hlavy kolony pro předehřev nástřiku do kolony.Spotřeba páry pro vařák kolony se výrazně snížila. Nástřik byl předehřát na teplotu o .0.1 K nižší než byla teplota kondenzace par. Kolona byla použita pro snížení obsahu uhlovodíků ve vodě z hodnot 800-1000 na 200-250 mg/kg vody.

 25. Optimalizace provozu odpařovače olefinických uhlovodíků. Bartoň, Jan; Hostalek, Miloslav; Janura, Jaroslav. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Chemopetrol, K. U. O., Usti nad Labem, Czech. Chemicky Prumysl (1984), 34(5), 230-3. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 101:55549 AN 1984:455549 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Provoz odpařovače olefinických uhlovodíků v jednotce na výrobu 1,3-butadienu [106-99-0] je pospán s tím, že bere do úvahy zanášení trubek odpařovače polymerem. Pokles koeficientu přenosu tepla způsobený usazováním polymeru je kompenzován zvýšením teplotního gradientu na povrchu přenosu tepla., což vede k vyšším provozním nákladům. Nákladová funkce odvozená v práci bere do úvahy náklady na čištění výměnných ploch, náklady na topnou páru a náklady na chladící vodu v dalších technologických stupních. ˇČastější čištění vnitřních stěn trubek výměníku vede k výraznému snížení nákladů na topnou páru a chladící vodu.

 26. Vliv struktury aminu na průběh lineární aniontově-koordinační dimerizace isoprenu v přítomnosti dialkylaminu a sodíku. Bartoň, Jan; Hrubes, Martin; Kaspar, Miroslav; Ruzicka, Vlastimil. Dep. Org. Technol., Prague Inst. Chem. Technol., Prague, Czech. Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1983), 48(8), 2361-7. CODEN: CCCCAK ISSN: 0366-547X. Journal written in English. CAN 100:34713 AN 1984:34713 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Selektivita dimerizace isoprenu na ß-myrcen za přítomnosti Na a RR1NH (R, R1 = Me, Me2CH; Et, Me2CH; Pr, Me2CH; Bu, Me2CH; etc.) závisela na polárních vlastnostech R a R1, zatímco rychlost tvorby ß-myrcenu závisela více na jejich sférických vlastnostech

 27. Mechanismus tvorby 2,7-dimetyl-2,6-oktadienu při syntéze 3-metylene-7-metyl-1,6-oktadienu. Bartoň, Jan; Kminek, Ivan. Dep. Org. Technol., Prague Inst. Chem. Technol., Prague, Czech. Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1983), 48(7), 1864-6. CODEN: CCCCAK ISSN: 0366-547X. Journal written in English. CAN 99:122662 AN 1983:522662 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Me2C:CHCH2CH2CH:CMe2 (I) vzniká v katalytickém roztoku při dimerizaci isoprenu na ß-myrcen [CH2:CHC(:CH2)CH2CH2CH:CMe],jak odhalila 13C NMR a hmotová spektroskopie.. Vizuální pozorování spolu s výsledky chromatografické analýzy katalytického roztoku ukazují, že tvorba I je spojena s přenosem Na z pevné fáze do roztoku.Je ukázán mechanismus tvorby I.

 28. Stanovení spolehlivosti reaktoru na parciální oxidaci ropných zbytků. Bartoň, Jan; Vyskocil, Zdenek. Vyzk. Ustav Anorg. Chem., Usti, Czech. Chemicky Prumysl (1983), 33(2), 69-73. CODEN: CHPUA4 ISSN: 0009-2789. Journal written in Czech. CAN 98:110104 AN 1983:110104 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Spolehlivost částí chemického reaktoru na parciální oxidaci ropných zbytků je diskutována a statisticky vyhodnocena. Žádné poruchy se nevyskytovaly na kovovém plášti a žáruvzdorné vložce. Spolehlivost hořáku, teplotních čidel a těsnění se zvyšovala exponenciálně se zvyšováním četnosti zarážek. Spolehlivost celého reaktoru byla funkcí spolehlivosti reaktorových částí.

 29. Kinetika aniontově koordinační dimerizace isoprenu. Bartoň, Jan; Kaspar, Miroslav; Ruzicka, Vlastimil. Dep. Org. Technol., Prague Inst. Chem. Technol., Prague, Czech. Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1982), 47(2), 594-602. CODEN: CCCCAK ISSN: 0366-547X. Journal written in English. CAN 96:162952 AN 1982:162952 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Kinetická měření aniontově-koordinační dimerizace isoprenu na ß-myrcen iniciovaná Na v přítomnosti dicyclohexylaminu v THF ukázala, že iontové páry isoprenyl Na byly dodatečně solvatovány 2 molekulami THF. Kinetický model reakce umožnil vyjádřit časovou závislost koncentrace isoprenu pomocí dvouparametrové rovnice.

 30. Mechanismus aniontově koordinační dimerizace isoprenu. Bartoň, Jan; Volka, Karel; Kaspar, Miroslav; Ruzicka, Vlastimil. Dep. Org. Technol., Prague Inst. Chem. Technol., Prague, Czech. Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1981), 46(7), 1600-6. CODEN: CCCCAK ISSN: 0366-547X. Journal written in English. CAN 95:133410 AN 1981:533410 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Koordinační aniontová dimerizace isoprenu (I) [78-79-5] na 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene (II) [123-35-3] v systému THF-I-alkalický kovl (Li, Na, K)-sekundární amín [dicyclohexylamine (III) [101-83-7], N-isopropylcyclohexylamine [1195-42-2], iso-PrNHMe [4747-21-1]] (13:13:1:1) za laboratorní teploty byla studována spektrometrií a plynovou chromatografií. Barevné ɲ-komplexy nažalovaných I, II, a vyšších oligomerů a aminů jsou stabilizovány elektronovými páry THF. Základním dimerizačním mechanismem je metalace I alkalicky kovovým dialkylamidem, ovlivněným aniontovou afinitou kovu a je posunut směrem k výchozím materiálům pro Li-III.

 31. Lineární dimerizace 2-methyl-1,3-butadiene paladiovými komplexy. Bartoň, Jan; Ruzicka, Vlastimil. Dep. Org. Technol., Czech. Sbornik Vysoke Skoly Chemicko-Technologicke v Praze, C: Organicka Chemie a Technologie (1980), C 26 87-95. CODEN: SVOCAF ISSN: 0554-9728. Journal written in English. CAN 95:41834 AN 1981:441834 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Lineární dimerizace 2-methyl-1,3-butadienu pomocí komplexních homogenních katalyzátorů byla studována. Homogenní katalytický systém sestával z paladiové sloučeniny (palladium(II) bis-2,4-pentadionatu, palladium(II)acetatu, or palladium(II)nitratu), triphenylphosphinu, potassium phenoxide, a 2-methyl-1,3-butadienu. Bylo zjištěno, že hlavním produktem reakce je 2,7-dimethyl-1,3-trans-7-octatriene , jestliže je tento systém přidán do směsi 2-propen-1-olu a 2-methyl-1,3-butadienu. Studie vlivu rúzných paladiových sloučenin na konverzi a selektivitu reakce ukázala, že největší hodnoty obou faktorů byly pro palladium(II) bis-2,4-pentadionate complex

 32. Vliv struktury nenasycených sloučenin na jejich epoxidační rychlost kyselinou peroctovou. Cerveny, Libor; Barton, Jan; Ruzicka, Vlastimil. Inst. Org. Technol., Prague Inst. Chem. Technol., Prague, Czech. Sbornik Vysoke Skoly Chemicko-Technologicke v Praze, C: Organicka Chemie a Technologie (1976), C 24 125-7. CODEN: SVOCAF ISSN: 0554-9728. Journal written in German. CAN 86:139003 AN 1977:139003 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Korelace pro kinetická data titulní reakce byla získána pro Taftovu rovnici. log krel = 0.89 σ* - 0.66 Es + 5.10 (r = .975).

 33. Metoda pinch zlepšuje rekuperaci tepla v olefinové jednotce. Bartoň, J.. Res. Inst. Inorg. Chem., Chemopetrol, Usti nad Labem, Czech. Hydrocarbon Processing, International Edition (1989), 68(2), 47-8. CODEN: IHPRBS ISSN: 0018-8190. Journal written in English. CAN 110:193427 AN 1989:193427 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Aplikace Metody „pinch“ zlepšuje rekuperaci tepla při pyrolýze plynových olejů na olefiny. 20% poklesu spotřeby páry a 11% poklesu chladiva mohlo být realizováno pomocí pinch techniky.

 34. Energetický model průmyslové pyrolýzní pece. Bartoň, J.; Ohanka, V.; Tichy, V. Syst. Eng. Lab., Chemopetrol - Res. Inst. Inorg. Chem., Usti nad Labem, Czech. Hungarian Journal of Industrial Chemistry (1988), 16(3), 305-16. CODEN: HJICAI ISSN: 0133-0276. Journal written in English. CAN 110:115371 AN 1989:115371 CAPLUS (Copyright (C) 2008 ACS on SciFinder (R))

  Abstrakt

  Byl popsán model benzínové pyrolýzní pece na výrobu etylénu kalkulací spotřeby energie za průmyslových podmínek. Spotřeba energie dodávané spálením plynného paliva uvnitř radiační zóny pece na 1 kg benzínového nástřiku do pece se snížila při poklesu průtoku benzínu i poklesu průtoku zřeďovací páry. Když prosazení benzínu v peci kleslo na 70 % navržené kapacity, spotřeba energie vztažená na hmotnostní jednotku benzínu klesla asi o 10%.